Familjerådgivning - familjeterapi

Vi lämnar in vår bil på service – hur ser vi om vår parrelation?

BEHÖVER NI NÅGON SOM LYSSNAR TILL ER?

Att leva i en parrelation är inte alltid lätt – så är det för de allra flesta.

Problem med kommunikation, sexlivet fungerar inte,

“Vi bara bråkar”.

“Skall vi leva vidare tillsammans ??

“Hur kan vi skiljas på ett bra sätt ??”

“Vi vill leva tillsammans – hur kommer vi vidare?”

“Vi har varit i hop ett tag, det funkar ganska bra, men vi vill utvecklas tillsammans”.

"Äktenskapsproblem, behövs parterapi?”

Separationsproblem?

Relationsproblem?

Frågeställningarna kan vara många!

Hur går familjeterapi till?

För mig bygger Familjerådgivning på klara mål. Det är handfast - här och nu. Med mycket värme, stort allvar och respekt “leker vi oss fram”. Försöker hitta vad som fungerar.
Jag är bra på att ställa frågor som får er att reflektera, hitta era resurser. Ett och annat klokt ord har jag också!

När du / ni ringer till mig bokar vi in ett bedömningsamtal. Jag berättar mer om hur jag arbetar och ni berättar vad ni vill ha hjälp med. Det är mitt ansvar att hänvisa vidare om ni behöver annan hjälp.
Var och en av er får berätta vad ni ser för problem, utmaningar och mål. Har ni en gemensam uppfattning?
Målen kan vara att kommunicera bättre, bråka mindre - lösa konflikter på ett bra sätt eller skiljas på ett bra sätt. Vad har ni för mål - vad vill ni uppnå.
Till viss del kan målet vara att ta reda på vad man vill, men jag rekomenderar då en enskild konsultation hos terapeut som inte skall arbeta med er som par.
Det är mitt ansvar att, tillsammans med er, försöka beskriva och prioritera mål, problemformuleringar.
Vi gör sedan en planering; antal träffar, mål, tider. Det är ofta bra att träffas efter en vecka igen. Efter behov kan vi träffas med större mellanrum.
Min familjerådgivning tar sin utgångspunkt i “här och nu”, med respekt och förståelse av att tidigare upplevelser kan påverka dagens situation. Min erfarenhet är att det kan hända mycket bra saker när en person, med värme och välvilja, kommer med frågor och tankar till ett par.

 
Jag erbjuder familjeterapi i Uppsala, Knivsta, Märsta, Upplands – Väsby, Sigtuna och Sollentuna. Tystnadsplikt enl lag.

Låter detta som någonting för er? Ta kontakt med mig idag!
 
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="encrypted" value="-----BEGIN PKCS7-----MIIHqQYJKoZIhvcNAQcEoIIHmjCCB5YCAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYC+mzPwrKcn/b/ZcnZGxYMGN32Dvr7JDcNkB/4nafus8aTl1172N0pp/OsPr4ZagYiSLpwFncLbbktvDlG9sqW/EimzUh7sX7rV1wwgUJooltJUvWJk4dWoUOjqlMX/ht6j/8F36f+f3CGuu7feQ/byNr5aAtxoJ8brw9MNT69E3DELMAkGBSsOAwIaBQAwggElBgkqhkiG9w0BBwEwFAYIKoZIhvcNAwcECMRo6x7/cznfgIIBAOQ3UvANaC5S/RIEyoabCohqA1tpmRCMz9LHqLovUNcvxKEJh+rsP+Inu6vAwwa5HakUqjqA3TO3GZjyTkTkwIdF6DLXyhII/0a2mpEFHtINUFpb62VSeHhAuMqqgOTqaJqFEwHszuBQVOzU1Tn95Qd7GlmwDDWgzicuF7Ev8aeDmEuqmjat/LVYPsvSqRgx/djsMp+r5mkuvOpuin8ThEgq/o+V8uKZoLGM1ULJxt1V9SMl1fnAoDViaXCo1IBnRvz2qIJLXfoSuy8F6fy/rlZUJwM2M4CF48wxPv02Y+j1HiwXJSrB3CHXHK5B6cuK05YX64liN7ZItzBA3XoAPkmgggOHMIIDgzCCAuygAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wHhcNMDQwMjEzMTAxMzE1WhcNMzUwMjEzMTAxMzE1WjCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMFHTt38RMxLXJyO2SmS+Ndl72T7oKJ4u4uw+6awntALWh03PewmIJuzbALScsTS4sZoS1fKciBGoh11gIfHzylvkdNe/hJl66/RGqrj5rFb08sAABNTzDTiqqNpJeBsYs/c2aiGozptX2RlnBktH+SUNpAajW724Nv2Wvhif6sFAgMBAAGjge4wgeswHQYDVR0OBBYEFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRrMIG7BgNVHSMEgbMwgbCAFJaffLvGbxe9WT9S1wob7BDWZJRroYGUpIGRMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQDFAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbYIBADAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBAIFfOlaagFrl71+jq6OKidbWFSE+Q4FqROvdgIONth+8kSK//Y/4ihuE4Ymvzn5ceE3S/iBSQQMjyvb+s2TWbQYDwcp129OPIbD9epdr4tJOUNiSojw7BHwYRiPh58S1xGlFgHFXwrEBb3dgNbMUa+u4qectsMAXpVHnD9wIyfmHMYIBmjCCAZYCAQEwgZQwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tAgEAMAkGBSsOAwIaBQCgXTAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xODA2MjQxMjEzMThaMCMGCSqGSIb3DQEJBDEWBBTeXD1y8fGGLTI+LPmf1ukNpNh6GTANBgkqhkiG9w0BAQEFAASBgAiRescrf64vKLjDXFAN4H2ecZafHyAM6v9E4dxtVpd0VZqVX1eyy34qeiJD+r9mEdOwpj7YGp4xJDtpPjSS16cwOH3XC+GqZbJtpKwPZqQBrNsQ3kZknj9akCq0LBSMU14Jf8nVQ7SUFQuV5CU8V78boVam/uH1PY5NWBYIXKiJ-----END PKCS7-----
">
<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/sv_SE/SE/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - Det tryggare, enklare sättet att betala online!">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/sv_SE/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>